ประกาศเรื่องการบริหารงบประมาณรายจ่าย

เพื่อพิจารณาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

download เอกสาร

ประกาศ เรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบ 2558

ดาวท์โหลด ประกาศ การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

เอกสารทั้งหมด

ปรัญญา

    ประสานการวางแผนงบประมาณ  บนฐานยุทธศาสตร์ สามารถด้วยไอซีที  บริการด้วยมิตรไม่ตรี  มุ่งสู่การพัฒนา

วิสัยทัศน์

    กองนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่มีศักยภาพ ประกอบด้วย โครงสร้างและระบบงาน การบริหารจัดการบุคลากร และระบบสนับสนุนต่าง ๆ  ที่ มีประสิทธิภาพสูง  สามารถประกอบภารกิจมีผลงานที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานสากล สามารถส่งเสริมการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะด้านการวางแผน การนำนโยบายไปปฏิบัติ การวิจัยสถาบัน ประเมินผลและรายงานผลการพัฒนา  การสารสนเทศและฐานข้อมูล การงบประมาณ และการบริหารจัดการการใช้พื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

    กองนโยบายและแผนมีพันธกิจสำคัญที่จะดำเนินการให้ประสบความสำเร็จ เพื่อให้สามารถบรรลุสู่วิสัยทัศน์  พันธกิจดังกล่าวประกอบด้วย
    1. การประสานการกำหนดนโยบายและแผน การจัดทำแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย และการนำแผนไปปฏิบัติ
    2. การประสานการจัดทำและจัดทำแผนพัฒนาประจำปีและคำของบประมาณของมหาวิทยาลัย
    3. การนำเสนอเพื่อการจัดสรรและการจัดสรรงบประมาณและอัตรากำลังของมหาวิทยาลัย
    4. การจัดหาและจัดทำข้อมูลและสารสนเทศเพื่อวางแผน และบริหารงานมหาวิทยาลัย
    5. การประสานงานจัดทำฐานข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่เป็นพื้นฐานสำหรับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
    6. การวิเคราะห์/วิจัย เพื่อประโยชน์ต่อการวางแผนมหาวิทยาลัย และการติดตามประเมินผลแผนและการพัฒนามหาวิทยาลัย
    7. การพิจารณาดำเนินการจัดให้มีผังแม่บท (Physical Master Plan) ผังเฉพาะการพัฒนาด้านกายภาพและการกำกับดูแลการใช้พื้นที่

วัตถุประสงค์

    1. เพื่อดำเนินการบริหารจัดการระบบงานนโยบายและแผน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
    2. เพื่อ ปฏิบัติกิจกรรมสำคัญในระบบงานย่อยต่าง ๆ  อันประกอบด้วย การวางแผนการนำนโยบายไปปฏิบัติ  การงบประมาณ/อัตรากำลัง  การวิจัย สถาบัน  การบริหารจัดการ  การสารสนเทศ/ฐานข้อมูล  และการบริหารจัดการพื้นที่  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
    3. เพื่อจัดหาและพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการภารกิจของมหาวิทยาลัย

เป้าหมาย

    1. บุคลากรมีขีดความสามารถในการวิเคราะห์และการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน
    2. มีบุคลากรและทีมงานที่สามารถให้คำปรึกษา สอนงานภายในระบบงานนโยบายและแผนได้
    3. สามารถจัดหาสารสนเทศที่ทันกับการใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ ในช่วงเวลาของการตัดสินใจที่เหมาะสม
    4. ผลงานด้านการนโนบายและแผนมีความเป็นมาตรฐาน  ได้เผยแพร่และนำเสนอในเวทีทั้งในระดับสถาบันและระหว่างสถาบัน
    5. มีผลงานการวิจัยสถาบันที่จำเป็นต่อการใช้ประโยชน์ในระบบวางแผน

กลยุทธ์

    พัฒนาระบบบริหารจัดการ

มาตรการ

    1. การติดตามประเมินผลและการเสนอรายงาน
    2. บริหารจัดการงานของสำนัก
    3. การวิเคราะห์และประสานการวางแผนและการจัดการทรัพยากร
    4. พัฒนาบุคลากร
    5. พัฒนาและปรับปรุงการทำงานของโปรแกรม ECS แต่ละระบบ
    6. ดำเนินการวิจัยสถาบันฯ เพื่อพัฒนาฐานข้อมูล