การทบทวนโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


โครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เปิด เอกสารอ้างอิง
วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อทบทวนโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินโครงการ และบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประกาศ เรื่อง นโยบาย และวิธีการขอกันเงินรายได้ไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เพื่อกันเงินรายได้ไปใช้ในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

download เอกสาร

ประกาศเรื่องการบริหารงบประมาณรายจ่าย

เพื่อพิจารณาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

download เอกสาร

ประกาศ เรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบ 2558

ดาวท์โหลด ประกาศ การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

เอกสารทั้งหมด

ปรัญญา

    ประสานการวางแผนงบประมาณ  บนฐานยุทธศาสตร์ สามารถด้วยไอซีที  บริการด้วยมิตรไม่ตรี  มุ่งสู่การพัฒนา

วิสัยทัศน์

    กองนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่มีศักยภาพ ประกอบด้วย โครงสร้างและระบบงาน การบริหารจัดการบุคลากร และระบบสนับสนุนต่าง ๆ  ที่ มีประสิทธิภาพสูง  สามารถประกอบภารกิจมีผลงานที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานสากล สามารถส่งเสริมการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะด้านการวางแผน การนำนโยบายไปปฏิบัติ การวิจัยสถาบัน ประเมินผลและรายงานผลการพัฒนา  การสารสนเทศและฐานข้อมูล การงบประมาณ และการบริหารจัดการการใช้พื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

    กองนโยบายและแผนมีพันธกิจสำคัญที่จะดำเนินการให้ประสบความสำเร็จ เพื่อให้สามารถบรรลุสู่วิสัยทัศน์  พันธกิจดังกล่าวประกอบด้วย
    1. การประสานการกำหนดนโยบายและแผน การจัดทำแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย และการนำแผนไปปฏิบัติ
    2. การประสานการจัดทำและจัดทำแผนพัฒนาประจำปีและคำของบประมาณของมหาวิทยาลัย
    3. การนำเสนอเพื่อการจัดสรรและการจัดสรรงบประมาณและอัตรากำลังของมหาวิทยาลัย
    4. การจัดหาและจัดทำข้อมูลและสารสนเทศเพื่อวางแผน และบริหารงานมหาวิทยาลัย
    5. การประสานงานจัดทำฐานข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่เป็นพื้นฐานสำหรับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
    6. การวิเคราะห์/วิจัย เพื่อประโยชน์ต่อการวางแผนมหาวิทยาลัย และการติดตามประเมินผลแผนและการพัฒนามหาวิทยาลัย
    7. การพิจารณาดำเนินการจัดให้มีผังแม่บท (Physical Master Plan) ผังเฉพาะการพัฒนาด้านกายภาพและการกำกับดูแลการใช้พื้นที่

วัตถุประสงค์

    1. เพื่อดำเนินการบริหารจัดการระบบงานนโยบายและแผน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
    2. เพื่อ ปฏิบัติกิจกรรมสำคัญในระบบงานย่อยต่าง ๆ  อันประกอบด้วย การวางแผนการนำนโยบายไปปฏิบัติ  การงบประมาณ/อัตรากำลัง  การวิจัย สถาบัน  การบริหารจัดการ  การสารสนเทศ/ฐานข้อมูล  และการบริหารจัดการพื้นที่  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
    3. เพื่อจัดหาและพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการภารกิจของมหาวิทยาลัย

เป้าหมาย

    1. บุคลากรมีขีดความสามารถในการวิเคราะห์และการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน
    2. มีบุคลากรและทีมงานที่สามารถให้คำปรึกษา สอนงานภายในระบบงานนโยบายและแผนได้
    3. สามารถจัดหาสารสนเทศที่ทันกับการใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ ในช่วงเวลาของการตัดสินใจที่เหมาะสม
    4. ผลงานด้านการนโนบายและแผนมีความเป็นมาตรฐาน  ได้เผยแพร่และนำเสนอในเวทีทั้งในระดับสถาบันและระหว่างสถาบัน
    5. มีผลงานการวิจัยสถาบันที่จำเป็นต่อการใช้ประโยชน์ในระบบวางแผน

กลยุทธ์

    พัฒนาระบบบริหารจัดการ

มาตรการ

    1. การติดตามประเมินผลและการเสนอรายงาน
    2. บริหารจัดการงานของสำนัก
    3. การวิเคราะห์และประสานการวางแผนและการจัดการทรัพยากร
    4. พัฒนาบุคลากร
    5. พัฒนาและปรับปรุงการทำงานของโปรแกรม ECS แต่ละระบบ
    6. ดำเนินการวิจัยสถาบันฯ เพื่อพัฒนาฐานข้อมูล