หน้าแรก บุคลากร เอกสาร เกี่ยวกับกองแผน  
ประสานการวางแผนงบประมาณ
บนฐานยุทธศาสตร์ สามารถด้วยไอที
บริการด้วยไมตรี มุ่งสู่การพัฒนา

ประกาศเรื่องการบริหารงบประมาณรายจ่าย

เพื่อพิจารณาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

download เอกสาร

เอกสาร

เบอร์ติดต่อภายใน
 • 6060 :
  บริหารงานทั่วไป, ติดตามประเมินผล (ธนภรณ์, ชาริณี)
 • 6061 :
  ผอ. กองนโยบาย (ประนอม เงินบุคคล)
 • 6064 :
  งานนโยบายและแผน, กพร. (สิริณัฎฐ์, คันธรส)
 • 6066 :
  งานงบประมาณ, บัญชี 3 มิติ (ภริดา, พิทักษ์)
 • 6068 :
  งานประกัน (ศิริขวัญ, จันทรัสม์, ศศิเพ็ญ)

ประกาศ เรื่องนโยบายและวิธีการกันเงินรายได้ไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
คำของบประมาณปี 2559

แบบฟอร์มคำของบประมาณ 2559

แบบขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2558 (ส่งก่อน 14 กย 58)

ประกาศ เรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบ 2558

ดาวท์โหลด ประกาศ การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

แบบฟอร์มข้อมูล - ส่งกองแผนฯ
งบพื้นฐาน+บริการ+ทำนุ ส่งภายในวันที่ 28 พ.ย. 2556
งบลงุทน 2558 ส่งวันศุกร์ที่ 8 พ.ย. 2556

แผนปฏิบัติงาน-แผนการใช้จ่าย ส่งวันศุกร์ที่ 15 พ.ย. 2556

--- กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ---