หน้าแรก บุคลากร เอกสาร เกี่ยวกับกองแผน  

 
เอกสาร : แบบฟอร์ม
แบบฟอร์ม รายงานไตรมาส รายงานประจำปี ราคามาตรฐาน ครุภันฑ์/สิ่งก่อสร้าง สารสนเทศ อื่นๆ ประกันคุณภาพ งานวิจัย กรอบอัตรากำลัง การปฎิบัติราชการ(กพร) แผนพัฒนาฯ
 
   รายการ ขนาด เปิด
รายละเอียดคำชี้แจงรายการครุภัณฑ์ (ส่ง 30 มิ.ย.) 44 kb 0
แบบฟอร์มรายงานไตรมาส-2560 334.0 Mb 0
ฟอร์มแผนความต้องการงบลงทุน 2561-2565 103 kb 0
เอกสารคำของบประมาณปี 2561 179 kb 0
แบบฟอร์มจัดส่งแผน-19-ส.ค. และ-19-ก.ย.59 108 kb 0
แบบฟอร์มรายงานการใช้จ่ายงบแผ่นดิน บริการวิชาการ 2559 77 kb 0
แบบฟอร์มรายงานไตรมาส 2559 392 kb 0
แบบฟอร์มจัดทำโครงการฯ (งป.02-04) ปี 60 (ส่ง 4 ธ.ค. 58) 96 kb 0
แบบฟอร์ม แผนความต้องการงบลงทุน ครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 503 kb 0
แบบฟอร์มรายงานไตรมาส-ปีงบประมาณ-2558 405 kb 0
แบบฟอร์มคำของบประมาณ 2559 132 kb 0
แผนความต้องการงบลงทุน 2559-2563 ( ส่ง 20 เมษายน 2558) 114 kb 0
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ปี 2558 69 kb 0
คำรับรองการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์-ประจำปีงบประมาณ 2558 4.7 Mb 0
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1.4 Mb 0
แบบฟอร์มคำขอแผ่นดิน 59 ส่ง 25 ธค. 2557 99 kb 0
แบบฟอร์ม แผนความต้องการงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ส่งพุธ 19 พ.ย.) 129 kb 0
แบบฟอร์มรายงานประจำปี 2557 82 kb 0
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย 2558 27 kb 0
แบบขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2557(19 ก.ย. 2557) 33 kb 0
แบบเสนอโครงการปี 2558 (ส่ง 12 ก.ย. 2557) 144 kb 0
แบบฟอร์มรายงานไตรมาส ปี 2557 399 kb 0
แบบฟอร์ม คำขอโครงการตามยุทธศาสตร์ 58 70 kb 0
รวมฟอร์ม - งบพิ้นฐาน งบลงทุน แผนปฎิบัติ แผนค่าใช้จ่าย 370 kb 0
แบบฟอร์มรายงานประจำปี 2556 ส่งก่อน 31 ตุลาคม 2556 77 kb 0
ประกาศ และแบบฟอร์มการกันเงินเหลื่อมปี 2556 69 kb 0
แบบฟอร์มคำขอแผ่นดิน ปี 2557 127 kb 0
แบบฟอร์มคำขอรายได้ ปี 2557 127 kb 0
แบบฟอร์มรายงานไตรมาส ประจำปี 2556 (ปรับปรุง 11 กค.) 384 kb 0
แบบฟอร์ม ประมาณการรับนักศึกษา 19 kb 0
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติและผลการใช้จ่าย ปี 2556 15 kb 0
แบบฟอร์มรายงานไตรมาส ปี 2556 ส่ง 26 กพ. 56 280 kb 0
แบบฟอร์ม การจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงาน ระยะ 4 ปี ส่ง 8 ก.พ. 56 117 kb 4
แบบฟอร์ม แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556 ส่ง 4 ม.ค. 56 117 kb 6
แบบเสนอของบปี 2557 (กำหนดส่ง 28 ธ.ค. 2555) 69 kb 25
แบบฟอร์มแสดงความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ปี 2557 ส่งภายใน 20 พ.ย. 55 1.2 Mb 2
แบบรายงานการบริหารงบประมาณ ปี 2555 ส่งภายใน 5 พย. 2555 50 kb 1
แบบฟอร์มขออนุมัติโอนหมวดเงินทุนพัฒนาอาจารย์ 91 kb 2
ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2554 1.8 Mb 1
แบบฟอร์มกันเหลื่อมปี 2555 34 kb 1
แบบฟอร์มคำของบประมาณ (เงินแผ่นดิน + เงินรายได้) ปี 2556 94 kb 11
แผนกลยุทธ์การเงินปี 2554 502 kb 1
แบบฟอร์มรายงานไตรมาส ปี 2555 ทุกหน่วยงาน (ปรับปรุงใหม่) 448 kb 1
แผนปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2555 79 kb 1
แบบฟอร์มคำขอเงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2556 (ส่ง 16 ก.พ. 2555) 82 kb 1
แบบเสนอคำของบประมาณเงินกันเหลื่อมปี 55 114 kb 1
แบบเสนอคำของบประมาณเงินรายได้ ปี 2555 *ใหม่ (ส่ง 30 ก.ย. 54) 104 kb 1
แบบฟอร์มรายงานประจำปี 2554 (ส่ง 31 ตุลาคม 2554) 70 kb 2
แบบขออนุมัติกันเงินเหลื่อมปี 2554 (ส่ง 20 ก.ย. 54) 30 kb 2
แบบเสนอโครงการตามนโยบายรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ (ส่ง 7 ก.ย. 54) 74 kb 1
แบบฟอร์มจำนวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 2553 (ส่ง 5 ก.ค. 2554) 508 kb 1
แบบฟอร์มเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณจากจังหวัดปี 2556 28 kb 1
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส 508 kb 1
แบบฟอร์มคำของบประมาณปี 2555 (ส่งก่อน 17 ม.ค. 54) 4 kb 1
แบบตอบรับทบทวนแผน (10-11 พ.ย.53) 40 kb 1
แบบฟอร์มรายงานประจำปี 2553
(ส่งภายใน 1 พฤศจิกายน)
70 kb 1
แบบเสนอคำของบแผ่นดิน ปี 2554 154 kb 1
แบบเสนอคำของบรายได้ ปี 2554 (ส่ง 23 สิงหาคม - แก้ไขฟอร์ม 10/08/53) 155 kb 1
แบบฟอร์ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ (ส่งภายใน 30 กค.) 756 kb 1
รายงานการประเมินตนเอง สำนักงานอธิการบดี 6.2 Mb 1
แบบฟอร์มและตัวอย่างการเขียนรายงานผล ก.พ.ร. 244 kb 1
แบบฟอร์มรายงานไตรมาส 2553 (7 เมษา 2553) 516 kb 1
แบบฟอร์ม ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายสำรวจปี 2553 สถาบันอุดมศึกษา 8 kb 1
แบบฟอร์มคำของบประมาณแผ่นดิน ปี 2554 181 kb 1
แบบฟอร์มจำนวนนักศึกษา 2554 74 kb 1
แบบฟอร์มงบแผ่นดิน ปี 2553 56 kb 1
แบบเสนอคำของบรายได้ตามยุทธศาสตร์ ปี 2553 (แนบข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติม 06/08/52) 22 kb 1
แบบเสนอคำของบรายได้ศูนย์การศึกษา ปี 53 61 kb 1
แบบฟอร์มขอครุภัณฑ์ (เพิ่มเติม) 40 kb 1
แบบเสนอคำของบรายได้งบปกติ ปี 53 15 kb 1
แบบฟอร์มประมาณการนักศึกษา ปีงบประมาณ 53 7 kb 1
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2552 147 kb 1
แบบฟอร์มโครงการบริการ[ศิลปะ] 10 kb 1
แบบฟอร์มรายงานตามยุทธศาสตร์ปี51(ส่ง10ธ.ค.51) 4 kb 1
แบบฟอร์มคำของบประมาณแผ่นดินปี 2553 24 kb 1
แบบเสนอคำของบรายได้ ปี 2552 (แก้ไข 21/08/51) 24 kb 1
แบบฟอร์มสรุปรายงาน (รอบ 6 เดือน) 5 kb 1
แบบฟอร์มรายงาน part 50 kb 1
แบบฟอร์มรายงานผลดำเนินงาน รายไตรมาส 2551 185 kb 1
แบบฟอร์มคำของบปี 2552 (ผลผลิต) 20 kb 1
แบบฟอร์ม บก. 1-3 10 kb 1
แบบฟอร์มโครงการ บริการ-ศิลปะ 10 kb 1
แบบฟอร์มแสดงสถานะภาพครุภันฑ์ 3 kb 1
แบบฟอร์มเก็บข้อมูลผู้สอน 15 kb 1
แบบฟอร์มแสดงสถานะภาพอาคาร 40 kb 1
แบบฟอร์มโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 2551 58 kb 1
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ปี 2551 26 kb 1
แบบเขียนโครงการ(ECS) 364 kb 1
แบบเขียนโครงการงบประมาณแผ่นดินปี 2551 18 kb 1
แบบฟอร์มเสนอโครงการปี 2551(แก้ไข 10/08/2550) 57 kb 1
แบบฟอร์มแผนยุทธศาสตร์ระยะที่ 10 และเอกสารแนบ 20 kb 1
แบบฟอร์มรายงานครุภันฑ์ 9 kb 1
แบบฟอร์มโอนหมวดรายจ่าย 4 kb 1
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการรายบุคคลประจำปี 2548 28 kb 1
แบบฟอร์มคำของบประมาณประจำปี ๒๕๕๐ 1 kb 1
ตัวอย่างการเขียนโครงการ 21 kb 1
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ ไตรมาส (ปรับปรุง 12/10/49) 40 kb 1
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ (ตัวอย่าง) 78 kb 1

 
--- กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ---